Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van You R Nature. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van deze voorwaarden kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door You R Nature worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten
  1. Aanbiedingen: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. You R Nature behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  2. Overeenkomsten: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling via een E-mail bevestiging. Deze bevestiging is tevens uw factuur. You R Nature is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, meld You R Nature dit doorgaans binnen 2, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de bestelling via e-mail.

 3. Zichttermijn, Garantie en Retourzendingen
  1. Zichttermijn: De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden en het product aan You R Nature te retourneren. Na ontvangst krijgt u binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag teruggestort. De kosten van de retourzending zijn wel voor uw eigen rekening.
  2. Garantie: Mocht u binnen 30 dagen na ontvangst fabricage- en/of productiefouten constateren dan kunt u het artikel terugsturen naar ons en krijgt u na ontvangst het volledige aankoopbedrag teruggestort of al naar gelang uw keuze een nieuw artikel opgestuurd.
  3. Retourzendingen: Bij een retourzending geldt altijd dat het product compleet dient te zijn en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking is. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice via info@you-r-nature.nl

 4. Prijzen en Betalingen
  1. Prijzen: De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. You R Nature garandeert dat de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet stijgen gedurende de looptijd van de bestelling tot en met het moment van aflevering.
  2. Betalingen: U kunt uw  producten op de volgende manieren betalen: bij vooruitbetaling per bankoverschrijving, via Ideal of Paypal. Op locatie van You R Nature kunt u tevens contant betalen, een pinbetaling doen of met Zeister Munt betalen.

 5. Levering
  1. Levertijd: De levertijd van bestellingen is doorgaans 2 werkdagen. Bestellingen buiten de reguliere werkdagen/tijden worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Bestelling na vrijdag 18:00 uur, op zaterdag en zondag, worden maandag in behandeling genomen. De door opgegeven You R Nature levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levertijd gaat in op het moment dat het aan de koper gefactureerde bedrag door You R Nature  is ontvangen én alle gegevens beschikbaar zijn die You R Nature nodig heeft om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  2. Deellevering: You R Nature is gerechtigd de bestelling in delen te leveren. De koper betaalt de reguliere verzendkosten.
  3. Bestelde artikelen: Indien een artikel niet uit de winkelvoorraad maar “op bestelling” geleverd wordt, zal de levertijd 2 tot 3 weken bedragen. Op leveringen op bestelling is de zichttermijn conform artikel 3.1 uitgesloten. De Koopovereenkomst is bindend, mits artikelen onbeschadigd bij de koper zijn afgeleverd.
  4. Verzendkosten: Bij uw bestelling kiest de webshop de voordeligste verzendoptie, gebaseerd op het totaalgewicht van uw bestelling. Wij verzenden standaard onverzekerd, u kunt -tegen meerkosten- voor verzekerde verzending kiezen.
  5. Afhalen: Indien u dit wenst, is het ook mogelijk om de bestelde artikelen af te halen in Zeist. Dit kunt u aangeven bij uw bestelling.

 6. Eigendomsvoorbehoud
  Het eigendom van de geleverde producten gaat pas in handen van de koper over op het moment dat de koper al wat de koper op grond van enige overeenkomst aan You R Nature verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat al op het moment van de aflevering op de koper over.

 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door You R Nature geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt You R Nature zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door You R Nature via Internet of andere media eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto`s, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van You R Nature, ongeacht of deze aan de consument of derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.

 8. Reclames en aansprakelijkheid
  Bij een bestelling gaat de koper de verplichting aan om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u You R Nature hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, op de hoogte te stellen via info@you-r-nature.nl

 9. Klachtenprocedure
  Indien u een klacht heeft over door ons geleverde artikelen en/of diensten dan horen wij dat graag van u. Omdat wij natuurlijke en handgemaakte producten leveren, kunnen deze afwijken van fotomateriaal. You R Nature streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden bij  info@you-r-nature.nl

 10. Persoonsgegevens You R Nature heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacyverklaring opgesteld waarin wij aangeven hoe we met uw gegevens omgaan en welk uw rechten zijn.

 11. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft You R Nature in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. You R Nature is niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan You R Nature kan worden toegerekend.

 12. Disclaimer
  Bij het verstrekken van de informatie op deze website beroepen wij ons op het recht op vrijheid van meningsuiting. Deze wordt ondermeer gewaarborgd in artikel 10, lid 1 van het  Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).  De bronnen waar wij uit putten verstrekken informatie over de werking van essentiële oliën, edelstenen en kiniologische experts. Deze informatie bestaat uit (soms al duizenden jaren oude) toepassingen in de aromatherapie, publicaties van therapeuten en/of homeopathische artsen en tips /ervaringen van onszelf en andere gebruikers. You-R-Nature doet uitdrukkelijk geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is dan ook uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient derhalve niet te worden opgevat als een medisch advies. Raadpleeg bij klachten altijd een medisch gekwalificeerde arts en/of specialist. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Scroll naar top

Disclaimer

Bij het verstrekken van de informatie op deze website beroepen wij ons op het recht op vrijheid van meningsuiting. Deze wordt ondermeer gewaarborgd in artikel 10, lid 1 van het  Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 

De bronnen waar wij uit putten verstrekken informatie over de werking van essentiële oliën, edelstenen en kinesiologie. Deze informatie bestaat uit (soms al duizenden jaren oude) toepassingen in de aromatherapie, publicaties van therapeuten en/of homeopathische artsen en tips /ervaringen van onszelf en andere gebruikers. You-R-Nature doet uitdrukkelijk geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. 

De inhoud van deze site is dan ook uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient derhalve niet te worden opgevat als een medisch advies. Raadpleeg bij klachten altijd een medisch gekwalificeerde arts en/of specialist. 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.